Algemene voorwaarden donateurs

Bekijk hier de algemene voorwaarden ANBI

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Doneerslim; Stichting Doneerslim (kvk nummer 75318253), gevestigd Toulonselaan 146, 3312EW Dordrecht,  die zich ten doel stelt donateurs en goede doelen instellingen met ANBI status bij elkaar te brengen .
   
 2. De Instelling: het goede doel met ANBI-status dat via het digitale platform van Doneerslim giften/donaties ontvangt van donateurs.                                
 3. ANBI status; Algemeen Nut Beoogde Instelling gedefinieerd in artikel 2 lid 3 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen                                       
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die via het digitale platform van Doneerslim een instelling met ANBI status van een donatie/gift voorziet                                                                            
 5. Dienst(en): het aanbieden, onderhouden en promoten van Het Platform van en door Doneerslim.
   
 6. Aanbod: alle goede doelen/ instellingen  met ANBI status aan welke Gebruiker een donatie kan doen.
   
 7. Donatie: een door Gebruiker geschonken geldbedrag.
   
 8. Stichting derdengelden Online Betaalplatform: de Stichting Derdengelden Online Betaalplatform, statutair gevestigd te Delft, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 50124498, die optreedt als onafhankelijk bewaarder van derdengelden en beheerder van de Derdengeldenrekening.           
 9. Het Platform: de website www.doneerslim.nl die Gebruiker en De Instelling samenbrengt.
   
 10. Partijen: Doneerslim en de Gebruiker tezamen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aan)biedingen en transacties waarbij Doneerslim en Gebruiker betrokken zijn.
 2. Door gebruik te maken van Het Platform stemt Gebruiker in met onderhavige voorwaarden.
   
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Doneerslim zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanbod en Dienst

 1. Gebruiker heeft gratis en onbeperkt toegang tot Het Platform.
   
 2. Indien het Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk bij het Aanbod vermeld.
   
 3. Indien een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Doneerslim het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, een en ander ter beoordeling van Doneerslim. Ook alle derden die bij de uitvoering van Diensten zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.                                                              
 4. Het aanbod van goede doelen of instellingen betreft alleen instellingen met een ANBI status. Doneerslim controleert zijn database regelmatig en screent alle Instellingen bij registratie van de Instelling op hun ANBI status. Doneerslim kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie verstrekt door de Instelling.

 

Artikel 4 – Gebruiksvoorwaarden Gebruiker

 1. Gebruiker kan kiezen om zich kosteloos te registreren bij Het Platform of om anoniem een Donatie te doen.
   
 2. Indien sprake is van een anonieme Donatie dient Gebruiker bij betaling akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Doneerslim.
   
 3. Voor registratie bij Het Platform dient Gebruiker de gevraagde gegevens in te vullen in het online registratieformulier. Tevens dient Gebruiker bij registratie akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en onze privacy policy.
   
 4. De registratie is voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan haar registratie tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1maand.
   
 5. De Diensten van Doneerslim zijn slechts toegankelijk voor Gebruikers, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd zijn juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Indien Gebruikers niet voldoen aan deze voorwaarden, kan Gebruiker geen gebruik maken van de Diensten en Het Platform van Doneerslim. Doneerslim is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van zijn platform te verbieden.
   
 6. De gebruikersnaam en het wachtwoord zoals gekozen door Gebruiker tijdens de registratieprocedure gelden als identificatiegegevens. Zij geven de Gebruiker toegang tot zijn account. De Gebruikersnaam en het wachtwoord zijn persoonlijk van aard en kunnen niet worden overgedragen.
   
 7. De Gebruiker is verplicht zijn identificatiegegevens, en in het bijzonder het wachtwoord, vertrouwelijk te behandelen. Het is Gebruiker niet toegestaan deze aan een derde te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie door derden en voor de schade die als gevolg van een schending van deze verplichting wordt veroorzaakt.
   
 8. De Gebruiker is verplicht Doneerslim onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord.
   
 9. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn correcte naam, e-mailadres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. Doneerslim is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.
   
 10. Doneerslim behoudt zich het recht voor Gebruiker onmiddellijk een waarschuwing te sturen, dan wel de toegang tot Het Platform tot nader order op te schorten en/of te beëindigen indien een Gebruiker:
   
  1. de door Doneerslim verstrekte Gebruikersnamen en wachtwoorden niet geheim houdt;
    
  2. enige beveiliging van de programmatuur van de website poogt te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken. Gebruiker mag geen programmatuur gebruiken die de normale werking van de website kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten;
    
  3. ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Doneerslim verstuurt;
    
  4. zich niet houdt aan de door Doneerslim gestelde regels en/of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;
    
  5. onjuiste gegevens heeft opgegeven aan Doneerslim;
    
  6. onrechtmatig het imago van Doneerslim schendt.                         

Artikel 5 - Betaling

 1. Gebruiker kan een donatie doen aan een Instelling met ANBI status via Het Platform van Doneerslim. De transactie vindt plaats via Stichting Derdengelden Online Betaalplatform.
   
 2. Gebruiker dient de betaling van de donatie af te ronden middels de op Het Platform  aangegeven wijze, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, IDeal, Creditcard, Paypal, CreditCard, Bancontact.                                      
 3. Het gebruik van Het Platform is voor Gebruikers en goede doelen met ANBI status geheel gratis. Doneren vanaf €10,- via Doneerslim is voor de Gebruiker geheel gratis. Doneerslim heeft met de geregistreerde ANBI instellingen een afspraak dat per ontvangen donatie een kleine onkosten fee wordt ingehouden voor de transactiekosten en het gebruik van Het Platform.                                                                                          
 4. Voor donaties via Ideal of Sepa onder €10,- kan Doneerslim de Gebruiker een extra kost in rekening te brengen van € 0.45,- per transactie.
   
 5. Indien Gebruiker kiest voor een donatie met een door hem bepaalde frequentie ("Donateurschap") dan geschiedt deze volgens automatische incasso (SEPA).                                                                                       
 6. Een geregistreerde Gebruiker kan via zijn persoonlijke acount zijn gedane donaties inzien.
   
 7. Een geregistreerde Gebruiker ontvangt aan het einde van elk kalenderjaar een jaaroverzicht van de door hem gedane donaties.                                            

Artikel 6 – Opzeggen donateurschap

 1. Gebruiker kan zijn Donateurschap (periodieke betalingen) met onmiddellijke ingang opzeggen door dit aan te geven in zijn persoonlijke acount. De opzegging is voltooid nadat Gebruiker een schriftelijke bevestiging van Doneerslim heeft ontvangen.

Artikel 7 – Stichting Derdengelden

 1. Onverwijld nadat De Donatie bij de betreffende Instelling is aangekomen, ontvangt een geregistreerde Gebruiker hiervan een bevestigingsmail van Doneerslim.
   
 2. Alle Donaties van Gebruiker die via Het Platform of anderszins aan de De Instelling worden gedoneerd, worden ontvangen, met behulp van de Payment Service Provider ("PSP") Online Betaalplatform, op de bankrekening van Stichting Derdengelden Online Betaalplatform.
   
 3. Stichting Derdengelden Online Betaalplatform heeft als doel om gelden van Gebruiker te ontvangen ten behoeve van de betreffende ANBI en het doorbetalen daarvan aan de ANBI. Daarmee wordt voorkomen dat voornoemde gelden zich vermengen met het vermogen van Doneerslim             
 4. De voor het goede doel/ instelling met ANBI status ontvangen donaties worden dagelijks dan wel periodiek (indien gekozen door de Instelling) overgemaakt naar het door de Instelling opgeven bankrekeningnummer.
   
 5. Bij vragen omtrent transacties is Gebruiker verplicht mee te werken aan informatieverzoeken van Doneerslim, banken en/of de instantie die de betaalmethode reguleert.
   
 6. Doneerslim is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een ander betalingssysteem en/of PSP te gebruiken, ook indien dit gepaard gaat met een verandering van de kosten daarvan.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. Alle elementen van Het Platform zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Doneerslim.
 2. Het Platform biedt Gebruikers en Donateurs de mogelijkheid hun gedane donatie, Het Platform, de Goede doelen met ANBI status en of de Projecten te delen via Social Media. Doneerslim verstrekt hiervoor de benodigde buttons op Het Platform. De Gebruiker dient voor het gebruik van deze buttons de Algemene Voorwaarden te lezen van de betreffende Social Media Platforms, zoals Facebook en Linkedin, Instagram, Whatsapp.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Doneerslim is niet aansprakelijk voor het Aanbod van De Instelling, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Doneerslim.
   
 2. De Gebruiker die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van Doneerslim is gehouden eventuele schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken. Verder is de Gebruiker verplicht om Doneerslim alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.
   
 3. De Gebruiker vrijwaart Doneerslim voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor aan de Gebruiker toe te rekenen schade, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via Doneerslim aangeboden Diensten.                                                                                           
 4. Doneerslim kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade (fiscaal/financieel/immaterieel) welke voortvloeit uit door Doneerslim mogelijkerwijs foutieve verstrekte jaaropgave/ overzichten.
   
 5. Doneerslim is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Doneerslim.
   
 6. Doneerslim is niet aansprakelijk voor eventuele (technische) storingen of fouten op Het Platform van Doneerslim of misbruik door derden op de website van Doneerslim, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Doneerslim.
   
 7. Doneerslim is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 11.
   
 8. Dit Artikel sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Doneerslim, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Diensten niet meer mogelijk is.
   
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Doneerslim zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Doneerslim of zijn leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
   
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Dienst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
   
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zal Doneerslim overgaan tot terugbetaling aan Gebruiker van de door hem betaalde bedragen.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

 1. Doneerslim verzamelt de persoonsgegevens van Gebruiker wanneer hij zijn persoonsgegevens via Het Platform registreert of invoert, ten einde
  1. Het Platform goed te laten functioneren
  2. Indien door Gebruiker aangegeven het versturen van nieuwsbrieven
  3. Te gebruiken voor marketing/ promotie doeleinden voor Het Platform en/ of het goede doel/ Instelling
  4. Geanonimeerde statische gegevens op te stellen
  5. Geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Doneerslim behoudt zich het recht aan derden geanonimiseerde gegevens te verstrekken voor het doen van analyses
    
 2. Doneerslim, zijn personeel en/of voor Doneerslim werkzame personen zullen de door Gebruiker verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen..
   
 3. Gebruiker geeft Doneerslim volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account en het gebruik van de Dienst.

Artikel 12 - Overige bepalingen

 1. Doneerslim behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; hiervan zal onverwijld mededeling gedaan worden aan de Gebruiker. Wijzigingen treden zeven (7) dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld.
   
 2. Mocht een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn en/of nietig worden verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Alle geschillen, verband houdende met aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen Doneerslim en Gebruiker worden beslecht door een bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank Den Haag.