Algemene voorwaarden ANBI

Bekijk hier de algemene voorwaarden donateurs

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Doneerslim; Stichting Doneerslim (kvk 860236134), die zich ten doel stelt donateurs en goede doelen instellingen met ANBI status bij elkaar te brengen .
   
 2. De Instelling: het goede doel met ANBI-status dat via het digitale platform van Doneerslim giften/donaties ontvangt van donateurs.                                 
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die via het digitale platform van Doneerslim een instelling met ANBI status van een donatie/gift voorziet                                                                                
 4. Dienst(en): het aanbieden, onderhouden en promoten van Het Platform van en door Doneerslim.
   
 5. Aanbod: alle goede doelen/ instellingen  met ANBI status aan welke Gebruiker een donatie kan doen.
   
 6. Donatie: een door Gebruiker geschonken geldbedrag.
   
 7. Stichting derdengelden Online Betaalplatform: de Stichting Derdengelden Online Betaalplatform, statutair gevestigd te Delft, in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 50124498, die optreedt als onafhankelijk bewaarder van derdengelden en beheerder van de Derdengeldenrekening.                 
 8. Het Platform: de website www.doneerslim.nl die Gebruiker en De Instelling samenbrengt.
   
 9. Partijen: Doneerslim en de Gebruiker tezamen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aan)biedingen en transacties waarbij Doneerslim en Gebruiker betrokken zijn.
 2. Door gebruik te maken van Het Platform stemt De Instelling in met onderhavige voorwaarden.
   
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Doneerslim zijn overeengekomen.
 4. Toepasselijkheid van inkoop-of andere voorwaarden van De Instelling worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Doneerslim het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, een en ander ter beoordeling van Doneerslim. Ook alle derden die bij de uitvoering van Diensten zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3- Gebruikersvoorwaarden Instelling

 1. De Instelling dient de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) status te hebben om gebruik te kunnen maken van De Diensten en Het Platform van Doneerslim.                                                                                                                          
 2. Doneerslim kan besluiten om in individuele gevallen een Instelling, die niet aan de voorwaarden voldoet, te weigeren tot Het Platform.

 

 1. De Instelling kan gebruik maken van Het Platform en donaties ontvangen:Door middel van een voltooide registratie en na goedkeuring door Doneerslim en Online Betaalplatform.
 2. Na registratie en goedkeuring door Doneerslim krijgt De Instelling een uitnodiging van Online Betaalplatform om de bankgegevens van De Instelling te verifiëren, voor de koppeling van de bankgegevens dient er 0.01cent betaald te worden aan Online Betaalplatform. Na verificatie door Online Betaalplatform van de bankgegevens van De Instelling, krijgt De Instelling toegang tot haar acount en heeft zij de mogelijkheid donaties te ontvangen via het platform van Doneerslim, tevens kan De Instelling:
  1. haar profiel aanpassen
  2. haar homepage aanpassen
  3. een of meerdere projecten toe te voegen
  4. een of meerdere foto’s te uploaden op haar homepage of bij de projecten
  5. een of meerdere filmpjes te uploaden op haar homepage of bij de projecten
  6. haar homepage of projecten te koppelen met social media
 3. Elk project bestaat uit een titel, een duidelijke omschrijving van het project, foto en/of beeldmateriaal, een begin/ eind datum, de plaats/ land van het project
 4. Op de website van Doneerslim is er een social media-functie aanwezig waarmee iedere bezoeker van de website de pagina van De Instelling op zijn/ haar social media kan delen.
 5. De donateur kan ervoor kiezen zijn of haar gedane donatie te delen via social media.
 6. De Instelling verplicht zich ertoe alle ontvangsten, die verkregen zijn via Het Platform van Doneerslim, althans door gebruik te maken van de diensten van Doneerslim, te besteden zoals dit in haar statuten en reglementen is vastgelegd zoals een ANBI wordt geacht te doen.

Artikel 4 – Registratie

 1. Bij registratie gaat De Instelling akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. De registratie is voor onbepaalde tijd. De Instelling kan haar registratie tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. De Instelling staat er jegens Doneerslim voor in dat de informatie die bij de registratie wordt verstrekt juist, compleet en actueel is. De Instelling is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte informatie alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de informatie indien deze niet langer correct is. De Instelling erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie van groot belang is voor de optimale werking van de Diensten.
 4. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een registratie op naam van een ander te doen. Zodra De Instelling weet of reden heeft te vermoeden dat zijn registratiegegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet hij Doneerslim daarvan op de hoogte, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen.
 5. Door registratie maakt De Instelling een account aan, met behulp waarvan De Instelling op Het Platform kan inloggen en zijn pagina kan beheren.
 6. De Instelling is volledig verantwoordelijk voor het plaatsen van de informatie/ advertentie betreffende het goede doel op Het Platform en verplicht zich ertoe het aangeboden doel/ project volledig, juist en actueel te beschrijven. De Instelling verplicht zich tevens jegens Doneerslim om geen illegale content op Het Platform te plaatsen en weerhoudt zich van handelingen en/of omissies die in strijd zijn met nationale en/ of supranationale wet- en/ of regelgeving.
 7. Verwijzingen naar andere websites, merken, bedrijven, zoekmachines en contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer op de homepage of de advertentie van De Instelling zijn niet toegestaan. Ook het gebruik van eigen html, scripts en andere programmeertalen is niet toegestaan.
 8. Het is De Instelling niet toegestaan om:
  1. inbreuk te maken op de rechten van Doneerslim en of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  1. virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan Het Platform en/ of de Diensten van Doneerslim of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Het Platform en/ of de Diensten van Doneerslim te omzeilen;
  1. de goede naam en/ of de belangen van Doneerslim te schaden

Artikel 5- Nakoming

 1. Doneerslim kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of De Instelling  aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen. Doneerslim is gerechtigd om het verrichten van Diensten te weigeren voor een bepaalde Instelling op basis van dit onderzoek of bijzondere voorwaarden te verbinden aan een mogelijke samenwerking met een bepaalde Instelling.        
 2. Indien de op Het Platform geregistreerde Instelling de ANBI status verliest en/ of ingetrokken wordt dient De Instelling deze informatie direct te melden aan Doneerslim. Doneerslim behoudt zich vervolgens het recht om het profiel van De Instelling te blokkeren ofwel te verwijderen van Het Platform.
   
 3. Doneerslim behoudt zich het recht voor De Instelling onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar aanbod te verwijderen, dan wel de toegang tot Het Platform tot nader order op te schorten en/ of te beëindigen indien De Instelling:
  1. zich niet houdt aan de door Doneerslim gestelde regels en/of de documenten die daar integraal deel van uitmaken;
  2. onjuiste gegevens heeft opgegeven aan Doneerslim. Het is voor Doneerslim onmogelijk om alle gegevens van De Instelling te controleren. De Instelling  is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en is jegens Doneerslim aansprakelijk voor schade die Doneerslim lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een De Instelling toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het uitbrengen van een bod
  3. onrechtmatig het imago van Doneerslim schendt.
    

Artikel 6 – Betaling

 1. Alle door Doneerslim genoemde bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld.
 2. De Instelling kan ten alle tijden via het persoonlijke portal van Doneerslim, een overzicht inzien van alle Donaties die via Doneerslim aan de betreffende Instelling zijn gedaan.
   
 3. Doneerslim heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de overzichten te herstellen.
 4. Door Donateurs gedane donaties worden overgemaakt naar de Stichting Derdengelden van Online Betaalplatform. En worden de werkdag erna of indien gewenst periodiek uitgekeerd aan De Instelling (na inhouding van fee voor het gebruik van de diensten van Doneerslim)
 5. Per ontvangen donatie rekent Online Betaalplatform transactiekosten afhankelijk van de door de donateur gekozen betaalmethode.
 6. Op betalingen ontvangen via Het Platform van Doneerslim wordt een fee van vijf procent ingehouden voor de diensten en ondersteuning van de ANBI instellingen/ goede doelen door Doneerslim.

Artikel 7 – Derdengelden

 1. Ontvangen Donaties worden onverwijld digitaal aan de betreffende ANBI Instelling kenbaar gemaakt en dagelijks of naar keus van De Instelling periodiek vanaf Stichting Derdengelden Online Betaalplatform aan de betreffende ANBI uitbetaald.
   
 2. Alle Donaties van Gebruiker die via Het Platform aan De Instelling worden gedoneerd, worden ontvangen, al dan niet met behulp van een Payment Service Provider (PSP), op de bankrekening van Stichting Derdengelden Online Betaalplatform.
   
 3. Stichting Derdengelden Online Betaalplatform heeft als doel om gelden van Gebruikers te ontvangen ten behoeve van De Instelling en het doorbetalen daarvan aan De Instelling. Daarmee wordt voorkomen dat voornoemde gelden zich vermengen met het vermogen van Doneerslim of Online Betaalplatform.                                                                                                      
 4. Uitbetaling van ontvangen donatiegelden ten behoeve van De Instelling vindt volledig geautomatiseerd plaats op basis van de door De Instelling zelf ingegeven en te beheren IBAN rekeningnummer en op naam van de Instelling zoals bekend de belastingdienst. Via de persoonlijke account bij Online Betaalplatform zijn deze gegevens zelfstandig te beheren door De Instelling.                                                                                                           
 5. Een ontbrekend en/of verkeerd bank- of girorekeningnummer zorgt ervoor dat de donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. Ook een afwijkende naam van de rekeninghouder ten opzichte van de aangemelde Instelling kan ervoor zorgen dat donatiegelden niet uitgekeerd kunnen worden. De Instelling is zelf verantwoordelijk voor de controle van de daadwerkelijke uitbetaling van de donatiegelden.                                                                      
 6. Indien een Donatie gestorneerd wordt, aan Gebruiker terug voldaan wordt en/of anderszins niet wordt verkregen, maar reeds is uitbetaald aan De Instelling, zal het gestorneerde bedrag en de kosten van stornering verrekend worden met de eerstvolgende uitbetaling van Stichting Derdengelden Online Betaalplatform  aan De Instelling. Indien verrekening niet mogelijk is zal het gestorneerde bedrag en de kosten van de stornering bij De Instelling in rekening worden gebracht middels een aparte factuur.          
 7. Indien blijkt dat een uitbetaling door Stichting Derdengelden Online Betaalplatform zonder geldige rechtsgrond is verricht, dan is deze onmiddellijk opeisbaar en is De Instelling gehouden het bedrag zo spoedig mogelijk terug te storten.                                                                                  
 8. Bij vragen omtrent transacties is De Instelling verplicht mee te werken aan informatieverzoeken van Doneerslim, banken en/of de instantie die de betaalmethode reguleert.                                                                                        
 9. Doneerslim is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een ander betalingssysteem en/of PSP te gebruiken, ook indien dit gepaard gaat met een verandering van de kosten daarvan.

Artikel 8 - Geheimhouding

 1. Doneerslim is gehouden om alle door De Instelling verstrekte gegevens, waarvan De Instelling  aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Doneerslim redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden, tenzij is overeengekomen dat een derde meewerkt aan de opdracht.
   
 2. Tevens is De Instelling gehouden om alle door Doneerslim verstrekte gegevens, waarvan Doneerslim aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan De Instelling redelijkerwijs moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden, tenzij is overeengekomen dat een derde meewerkt aan de opdracht.
   
 3. Indien er bij schending van Artikel 8.1 of 8.2 sprake is van opzettelijk handelen, zijn Doneerslim en De Instelling over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit Artikel bepaalde.
   
 4. Doneerslim en De Instelling kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Doneerslim garandeert niet dat Het Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Doneerslim is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens De Instelling voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website en/of de Diensten.
   
 2. Doneerslim verplicht zich die veiligheidsmaatregelen te nemen als gevolg waarvan de vertrouwelijkheid en veiligheid van Het Platform worden gewaarborgd. Doneerslim doet dit met grote zorgvuldigheid maar kan niet garanderen dat er geen virussen op Het Platform aanwezig zullen zijn. Doneerslim is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen.
   
 3. Doneerslim zal niet garanderen dat De Instelling Het Platform gebruikt overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en deze algemene voorwaarden.
   
 4. Doneerslim behoudt zich alle rechten voor om schade, inclusief bijkomende kosten, te verhalen op De Instelling in het geval van een onrechtmatige handeling door De Instelling.
   
 5. Doneerslim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op Het Platform en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Doneerslim.
   
 6. Doneerslim is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door de Gebruiker is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Doneerslim verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. Doneerslim is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst of schade die voorkomt uit verlies van gegevens, verlies van kans op werk, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
   
 7. De Instelling vrijwaart Doneerslim voor iedere aansprakelijkheid voor aan De Instelling toe te rekenen schade jegens derden, voor zover voortvloeiend uit of verband houdend met via Doneerslim aangeboden diensten.
   
 8. Doneerslim is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen van de verplichtingen, voorvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 10.
   
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Doneerslim, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Diensten niet meer mogelijk is.
   
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Doneerslim zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Doneerslim of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
   
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Dienst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

 1. De Instelling accepteert dat ten minste Het Platform, de website, de structuur, de inhoud en de softwareprogramma’s (de “Platformbouwstenen”) behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Doneerslim of derden.
   
 2. Het is De Instelling niet toegestaan een onderdeel van Het Platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, huren, uitlenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Doneerslim of de desbetreffende rechthebbende of tenzij dit rechtens is toegestaan.                      
 3. Het is De Instelling niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Doneerslim die op Het Platform geplaatst kunnen zijn of op de website van de diensten die via Het Platform worden aangeboden. Gebruikers mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Doneerslim of derden in de verschillende Platformbouwstenen zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.
 4. Alle tekst/ foto- en/ of beeldmateriaal geplaatst door De Instelling op Het Platform mag door Doneerslim worden gebruikt voor marketing technische of promotie doeleinden. Doneerslim behoudt zich het recht om alle tekst/ foto- en /of beeldmateriaal te kunnen gebruiken/ verveelvoudigen in welke media dan ook omwille Het Platform of De Instelling te promoten.
 5. Na registratie bij Het Platform door De Instelling is Doneerslim bevoegd de naam en/ of het logo van De Instelling te gebruiken voor marketing en/ of promotie doeleinden.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

 1. Doneerslim verzamelt de persoonsgegevens van De Instelling wanneer zij haar persoonsgegevens via Het Platform registreert of invoert, Doneerslim kan deze gegevens gebruiken voor:
  1. Het Platform goed te laten functioneren
  2. Indien aangegeven door De Instelling het versturen van  nieuwsbrieven
  3. Te gebruiken voor marketing of commerciële doeleinden voor Het Platform en/ of De Instelling en/ of derden.
  4. Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.
  5. Geanonimiseerde gebruikersstatistieken op te stellen. Doneerslim behoudt zich het recht derden geanonimiseerde gegevens te verstrekken voor het doen van analyses.
    
 2. Doneerslim, zijn personeel en/of voor Doneerslim werkzame personen zullen de door De Instelling verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.                                                                                                       
 3. De Instelling geeft Doneerslim volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het account en het gebruik van de Dienst.

Artikel 13 - Overige bepalingen

 1. Doneerslim behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen; hiervan zal onverwijld mededeling gedaan worden aan De Instelling. Wijzigingen treden zeven (7) dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als in dit in de bekendmaking wordt vermeld.
   
 2. Mocht een der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn en/of nietig worden verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Alle geschillen, verband houdende met aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen De Instelling en Doneerslim worden beslecht door een bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank Den Haag.